ID Title Tag 正确率
12107 信息传递 搜索 图结构 搜索与剪枝 拓扑排序 57%
12152 2.1-4健康的荷斯坦奶牛 搜索 搜索与剪枝 广度优先搜索 100%
12336 棋盘 搜索 搜索与剪枝 广度优先搜索 40%
12375 围城 搜索 搜索与剪枝 记忆化搜索 49.58%
12413 小木棍 搜索 搜索与剪枝 深度优先搜索 40%
12414 虫食算 搜索 搜索与剪枝 39.53%