ID Title Tag 正确率
12107 信息传递 搜索 图结构 搜索与剪枝 拓扑排序 58.76%
12164 车站分级 图结构 模拟 拓扑排序 15.38%
12165 神经网络 图结构 拓扑排序 75%
12167 士兵排队 图结构 拓扑排序 50%
12168 Chores 动态规划 图结构 拓扑排序 最短路 42.11%
12169 Cow Traffic 动态规划 图结构 拓扑排序 10%
12178 Tree Cutting 图结构 强连通分量 拓扑排序 100%